DITT ECPAT – SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

ECPAT Sverige (ECPAT) med organisationsnumret 802402–5499 är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Vi gör vårt bästa för att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Introduktion
ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi driver Ditt ECPAT, en digital plattform för dig som är under 18 år där du kan få information om dina rättigheter, råd, stöd och hjälp med allt som har med sexuella övergrepp, kränkningar och hot att göra. Du kan chatta, ringa eller mejla till oss och du kan påverka utseendet av plattformen genom att lämna information och ge oss råd och tips på hur vi ska göra plattformen bättre för dig.

När du interagerar med Ditt ECPAT och kontaktar oss via chatt, telefon eller mejl har du rätt att vara anonym och vi kommer inte att tvinga dig att lämna några uppgifter. Alla som arbetar på ECPAT har skrivit under ett sekretessavtal. Det betyder att vi i normalfallet inte får berätta för andra utanför ECPAT vad vi pratat om i stödlinjen.

Du kan alltså vända dig till Ditt ECPAT och få hjälp utan att berätta vem du är. Men du får berätta vem du är. Om du berättar vem du är innebär det att du också lämnar dina personuppgifter till oss. Därför vill vi berätta vad vi gör med information om dig som kontaktar Ditt ECPAT.

Här berättar vi mer om vad vi gör med dina personuppgifter, vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter, var du kan vända dig om du vill klaga m.m.

Om du har fått en sexuellt kränkande bild eller film spridd på internet kan vi hjälpa dig om du var under 18 år när bilden/filmen producerades. Det gör vi via vår webbaserade anmälningssida ECPAT Hotline. För detta tillämpas de särskilda villkoren som gäller för ECPAT Hotline.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en specifik person, till exempel ett namn, ett personnummer, en adress eller ett telefonnummer.

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla om dig är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (vårt syfte)?

Syftet med Ditt ECPAT är att ge dig som är under 18 år kunskap, hjälp, stöd och råd om sexuella övergrepp, kränkningar och hot. Du har rätt att vara anonym men du får berätta vem du är.

Om du berättar vem du är innebär det att du också lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna ge dig information, råd, stöd och hjälp så länge som ditt ärende pågår. 

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om du väljer att lämna personuppgifter och också berättar något som gör att vi får veta eller blir oroliga att du eller något annat barn far illa kommer vi att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det gör vi för att du eller det andra barnet ska kunna få det stöd ni har rätt till som barn i Sverige.

Det kan också hända att vi tillsammans kommer överens om att du behöver ytterligare stöd från samhället. Då kan vi med ditt samtycke behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem till en myndighet eller annan organisation för att du ska få den hjälp du behöver.

Vi kan också komma att med ditt samtycke behandla dina personuppgifter för att skapa anonymiserade chattar som andra barn kan få ta del av på plattformen.

Vi för viss statistik kring vad barn och unga behöver hjälp med. Vi tar också gärna emot information, råd och tips på hur vi ska göra Ditt ECPAT bättre. Det gör vi för att förbättra vår tjänst och för att kunna påverka de som bestämmer i samhället så att de ska kunna fatta bättre beslut som rör barn och era rättigheter och för att andra barn inte ska utsättas för sexuella övergrepp. Statistiken och informationen rör endast kontaktens innehåll, t.ex. ämnet, och sparas helt anonymt. Vi för ingen statistisk kring vem som kontaktat oss eller andra personuppgifter som rör dig som kontaktar oss.

Vad använder vi personuppgifterna till (våra ändamål)?  
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda kunskap, hjälp, stöd och råd till barn som varit med om sexuella kränkningar, hot och övergrepp och därigenom stärka barns rättigheter.

Vi kan också använda personuppgifterna för att be om ytterligare hjälp från en myndighet eller annan organisation eller för att komma i kontakt med andra stödinsatser från samhället.

Hur länge sparas uppgifterna? 
Du som kontaktar vår stödlinje är som utgångspunkt anonym. Om du lämnar personuppgifter kommer vi inte att spara den informationen om du inte berättar något som gör att vi blir oroliga för att du far illa.

Om du berättar något som gör att vi blir oroliga för att du far illa och behöver komma i kontakt med stödinsatser från samhället kan vi behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem för att du ska få den hjälp du behöver. I dessa fall sparar vi personuppgifterna endast så länge de behövs för att kunna hjälpa dig, dock som längst i sex månader efter vår senaste kontakt. Därefter kommer de att raderas av oss.

Med vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?  
För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. ECPAT Sverige använder i detta fall ditt samtycke som rättslig grund. Att du lämnar ditt samtycke betyder att du godkänner (säger ja till) att vi tar emot dina personuppgifter under tiden som vi har kontakt med dig och så länge som ditt ärende pågår.

Du har rätt att återkalla (ta tillbaka) ditt samtycke. Då har vi inte längre rätt att spara dina uppgifter. Kontakta ECPAT Sverige på någon av adresserna nedan om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

För förebyggande och rådgivande tjänster till barn krävs inte samtycke från en vårdnadshavare.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Som huvudregler kommer vi inte att dela dina personuppgifter med någon utomstående utan ditt samtycke. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med socialtjänsten om vi vet vem du är och du berättar något som gör att vi blir oroliga för att du far illa. 

Med ditt samtycke kan vi även dela dina personuppgifter med andra myndigheter eller organisationer för att du ska få hjälp och stöd.

Var behandlas dina personuppgifter?   
ECPAT Sverige kommer endast behandla dina personuppgifter inom Sverige. 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
ECPAT Sverige vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vilka rättigheter har du?  
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter.

Du har alltid rätt att ta del av information om vilka personuppgifter ECPAT Sverige behandlar om dig och kan begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du har även rätt att invända mot behandlingen om du anser att ECPAT Sverige hanterar dina personuppgifter felaktigt.

Om du inte är nöjd med EPCAT Sveriges behandling av personuppgifter får du gärna höra av dig till oss, du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor om ECPAT Sveriges behandling av personuppgifter kan du skriva till oss på adressen nedan eller mejla till info@ecpat.se  

ECPAT Sverige  
Personuppgifter  
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm   

Förändring av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer den justerade policyn publiceras på dittecpat.se med information om när den träder i kraft. Vid större ändringar kan vi komma att kommunicera dessa direkt till dig.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy!