Dina rättigheter

Sammanfattning

  • Barnkonventionen innehåller barns rättigheter i samhället och gäller dig som är under 18 år.
  • Barnkonventionen är svensk lag.
  • Barnkonventionen handlar bland annat om din rätt att uttrycka dina åsikter, att du inte får diskrimineras och att du har rätt till skydd mot sexuella övergrepp.
  • Barnkonventionen är grunden för ECPATs arbete.

Du som är under 18 år har särskilda rättigheter. Barns rättigheter listas i Barnkonventionen som är svensk lag. Barnkonventionen har 54 artiklar och av dem finns det fyra artiklar som är vägledande och sammanfattar helheten i konventionen, dessa kallas grundprinciper. På ECPAT arbetar vi med alla rättigheter, men särskilt med de här rättigheterna:

Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen får diskrimineras.

Ingen får diskriminera dig eller behandla dig dåligt på grund av vem du är. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

Artikel 3. Vid alla beslut som berör barn ska man ska se till ”barnets bästa”.

Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för dig som barn. Vad som är barnets bästa måste beslutas för varje barn och situation och det är viktigt att vuxna tar med din åsikt och erfarenhet i beslutet.

Artikel 6. Du har rätt att leva och utvecklas.

Du har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om din fysiska hälsa utan också om den psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.

Du har rätt till att uttrycka din mening och höras i alla frågor som rör dig och dina åsikter ska tas hänsyn till vid beslut utefter din ålder och mognad. Exempelvis när en myndighet eller domstol beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Artikel 34. Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Du har rätt att bli skyddad av staten mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Du har rätt till att skyddas mot:

  • att tvingas att delta i en olaglig sexuell handling,
  • att utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet,
  • att utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.